Архив 2016

БЪЛГАРСКИ ХОРОВ СЪЮЗ

 

 

Български хоров съюз е юридическо лице с нестопанска цел, неправителствена организация на хоровите колективи в България. Тя е наследник на създадения през 1926 година Съюз на народните хорове, (по-късно Български певчески съюз), чийто Председател от 1933 до 1944 година е големият композитор и общественик акад. Петко Стайнов.


Предметът на дейност на сдружението е осъществяване на музикално-образователна дейност, организиране на художествено-творчески изяви в страната и в чужбина, популяризиране на хоровото творчество от българските автори и на световното хорово творчество, творческа дейност в интерес на развитието на хоровите колективи и на отделните изпълнители, организиране и провеждане на музикално-образователни курсове, конкурси, фестивали и събори, участие в проекти и други.


Членове на „Български хоров” съюз са хорове и музикални деятели от цялата страна. Съюзът организира „Панорама на българското хорово изкуство”, Национална инициатива „България пее” и регионални хорови прегледи. Съорганизатор е в провеждането на редица музикални фестивали. Дейността му се ръководи от Управителен съвет, в който участват активно работещи хорови диригенти и общественици с отношение към хоровото дело.

За контакти: bgchoirunion@gmail.com

© 2024 Фондация "Петко Груев Стайнов"
TOP